yachiru: (Default)
yachiru ([personal profile] yachiru) wrote2009-05-05 10:22 am

(no subject)

>_> So yeah, here it is. Dunno what I'm doing with it yet. /poke